1: Baptisten gemeente de Haven

De naam van de gemeente is Baptisten gemeente de Haven zoals is vastgelegd in de statuten van 2012 en is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. 

De gemeente is gevestigd te Emmercompascuum (gemeente Emmen). De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel: 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht. 

Grondslag van de gemeente: 
De gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde waarheid van God, zoals die in de Bijbel, wiens inhoud de gemeente als onfeilbaar woord van God aanneemt, is weer gegeven. De gemeente gelooft en belijdt: 

A) Dat ieder mens van nature zondig is, en dus voor God verloren. 
B) Dat de Here Jezus, Gods enig geboren Zoon, mens werd om door zonde verloren mensen te zoeken en te redden. Om dit te bewerken heeft Jezus, naar Gods heilsplan, geleden en is Hij gestorven aan het kruis op Golgotha. Daar heeft Hij de zonden van alle mensen op zich genomen en de straf ervoor betaald. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en heeft zo volkomen verzoening en nieuw leven bewerkt voor allen die geloven. Door het verlossende werk van de Here Jezus is het weer mogelijk dat de, door zonden verbroken, relatie tussen God en mensen hersteld wordt. 
C) Dat God ons de Heilige Geest heeft gegeven als Trooster en helper. 

Doel van de gemeente:

De gemeente stelt zich tot doel: 

A) Naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen en hun op hun belijdenis te dopen naar ’s Heren bevel. 
B) De leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en in navolging en de verwachting van de wederkomst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. 
C) Om overeenkomstig de wil des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het koninkrijk Gods en hiermee de kennis van de weg des heils onder de medemensen te bevorderen en hen te bewegen tot het geloof en de gemeenschap met de gemeente.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst) 
8236.23.312

3. Contactgegevens 
Post- of bezoekadres van de gemeente: Kanaal A NZ 190, Emmer-Compascuum 
Telefoonnummer: 0591-357397 
E-mailadres: secretaris@baptistengemeentedehaven.nl en voorganger@baptistengemeentedehaven.nl  
Fiscaal nummer: 8236.23.312
KvK nummer: 76442187

4. Bestuurssamenstelling met alleen de vermelding van de functies (geen namen) 
De kerkenraad van Baptisten gemeente de Haven bestaat uit

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 2 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Informatie volgt

Baptistengemeente de Haven maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf 

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf 
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf6. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie 

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten 
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten 
Artikel 11. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie. 
2.De Unieheeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3.De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2 
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3 Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente 
http://www.baptistengemeentedehaven.nl/media/anbi/verslag-2014.doc 

9. Financiele verantwoording

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting 
Een groot deel van onze inkomsten zal worden besteedt aan huisvesting van de gemeente en aan kosten van de voorganger. Onze voorganger is per 1 oktober 2015 aan de gemeente verbonden en zal zich met name bezig houden met pastoraal werk. Ook de kosten van evangelisatie- en vormingswerk zijn een belangrijke post op de begroting.